Cikkek katalógusa

Főoldal » Cikkek » Cikkeim

Új evangéliumok és új bibliák

Tóth Csaba:

Létezhetnek-e Istentől jövő
Új Evangéliumok és Új Bibliák?


Minden idők nagy kérdése ez, amely még az Evangéliumokkal mélységeiben foglalkozókat is képes lázba hozni:

Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, Ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.  (János 16: 12-13)

Sajnos, Jézusnak azt a mondatát, hogy: „még sok mondanivalóm volna”; nagyon sokan értelmezik félre, mintha ezzel azt akarta volna kifejezni, hogy nem mondott el mindent, amit tudnunk kellene. Valóban lehetséges volna, hogy Jézus mégsem mondott el mindent? Hiszen, még a következő mondat is azt látszik alátámasztani,  hogy amit Jézus nem mondott el, azt majd a Szentlélek feltárja előttünk, mint új ismereteket, fellebbenti a fátylat a teljes igazságról.

Jézus azonban így imádkozik az Atyához, nem sokkal a szenvedése előtt:

„Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való.” (János 17: 14)


Tehát, nem azt mondja, hogy átadtam nekik tanításod egy részét, és azt sem, hogy átadtam nekik mindazt, amit megértenek belőle, hanem: „átadtam nekik tanításodat”. Vagyis mindent, amit az embernek el kell sajátítania, magába kell fogadnia ahhoz, hogy Jézushoz hasonló emberré válhasson, és újjászületve, bemehessen Isten országába.

Valójában, mulasztással vádolja Istent az, aki azt állítja, hogy Jézus nem mondott el mindent, hiszen ilyen alapon bárki hivatkozhatna arra, hogy azért nem tudott jézusi módon fejlődni, mert az Evangéliumokban nem volt benne minden, ami ehhez szükséges. Ez Istenkáromlás! Olyan nincs, hogy valamit Jézus nem mondott el, csak olyan, hogy valamit nem bontott ki. Az Evangéliumokban minden benne van, ami a jézusi emberré váláshoz szükséges, de valami csak magjában van jelen benne. A „sok mondanivalóm volna”, tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem bonthatott ki mindent, mert a tanítványok még nem voltak képesek azokat felfogni, de magjában már magukban hordozták. Így aztán, amilyen mértékben fejlődnek a tanítványok szellemben és lélekben, olyan mértékben bontja ki bennük a Szentlélek azokat a magvakat, amelyeket Jézus beléjük ültetett. Ő betölteni jött a törvényeket, nem pedig eltörölni vagy megmásítani
.

„Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.” (Máté 5: 17-18)


Ezeket a szavakat csak olyan valaki mondhatja, aki tudja, hogy mit mond, aki e törvénynek a mibenlétét teljes egészében átlátja. A Teremtésben minden ugyanarra a törvényszerűségre épül. Ugyanaz vonatkozik az anyagvilágra, mint a szellemiségre, csupán szerepükben, jellegükben különböznek egymástól.

Mindegyiket Isten Szeretete tartja fenn. Ez akkor is így van, ha az anyagvilágról azt állítjuk, hogy a Sátán birodalma. Isten teremtő szeretete nélkül az anyagiság nem létezhetne, így ennek híján, a Sátán sem bitorolhatna semmit. Az anyagvilág arra való, hogy a bukott emberszellemek megtanulják megélni azt a szeretetet, amelyre Isten teremtette őket. Ezt jött el Jézus elénk élni.

Nagy bajban lenne az ember, de legfőképpen Isten, ha Jézus tanításában a legkisebb hézag is lehetséges lenne, mert akkor Jézus minden erőfeszítése ellenére sem lenne képes az ember bejutni a Mennyek Országába. Ezzel vagy mulasztással vádoljuk Istent, vagy azt állítjuk, hogy nem tökéletes. Ha Isten nem tökéletes, akkor felelőtlen, hogyha saját teremtményeitől olyasmit vár el, amit a maga szintjén, Ő sem képes megvalósítani. Istennek nemcsak saját képességeivel, lehetőségeivel, és korlátaival kell tisztában lennie, hanem azt is tudnia kell, hogy mit várhat el teremtményeitől! A teremtmény sem képes olyasmit előhozni magából, ami nincs meg benne, csak olyat, ami legalább magjában jelen van benne. Az pedig csak Istentől van benne. Senki nem nevelhet virágot olyan magból, amivel nem rendelkezik. Így nem lehetséges az sem, hogy a teremtmény tökéletesedével Isten juthatna olyan önismeretre, aminek hatására fejleszthetné önmagát, és olyan tulajdonság birtokosává válhatna, amiben eddig hiányt szenvedett.


Ha viszont, Isten tökéletes, akkor mulasztással vétkezik, vagyis bűnt követ el, ha úgy várja el az embertől, hogy jézusivá, a maga szintjén tökéletessé váljon, hogy nem ad meg hozzá minden segédeszközt. Ez olyan lenne, mintha úgy akarnánk autót gyártani, hogy éppen azokat a lényeges dolgokat hagynánk ki belőle — mivelhogy nem rendelkezünk velük —, ami az autót autóvá teszi. Kudarcot vallanánk, és nem mi tehetnénk róla, hiszen mi minden olyan eszközt felhasználtunk, ami a rendelkezésünkre áll. Isten sem várhatja el az embertől, hogy jézusi legyen, hogyha ennek feltételeit nem biztosítja számára. Ha Isten biztosítani akarja szellemi teremtményeinek folyamatos fejlődését, akkor nem végezhet fél munkát, hanem mindent át kell adnia övéinek ahhoz, hogy az mielőbb megvalósulhasson!

Még gondolni is szörnyű arra, hogy eljön Jézus az Isten Fia, elénk éli példaként azt a Szeretet-tant, amelyet az Atyától, mint Fiú a Szentháromságban átvett és megél, aztán eltelik nem egészen két évezred, és azt mondja, hogy bocsánat, de változik a menü! Helyette egy másikat kaptok, vagy, bizonyos lényeges dolgok hiányoztak, de most pótoljuk. A probléma ott van, hogy Jézus óta eltelt több mint kétezer év. Mi van azokkal az emberekkel, akik követték Őt? Hiába tettek meg mindent, a hiányos Evangéliumok miatt nem juthattak be Isten Országába? Ugyanis, ennek ilyen következménnyel kell járnia, hiszen éppen a hiányosságok miatt nem bírnák magukban hordozni azt a Mennyországot, amiben Isten részesíteni akarta őket!


Senki nem gondolhatja komolyan, hogy Jézusban maga az Isten testesül meg, vesz fel emberi természetet, hogy megszabadítsa az emberiséget a belső, szellemi sötétségtől, aztán kétezer év után kijelenti, hogy de még ez és ez van, és ezek szükségesek a megváltáshoz, különben nem mehettek be a Mennybe, hanem a pokolra juttok, ha nem engedelmeskedtek! Ha ez igaz volna, Jézus sohasem mondhatta volna a Máté 5, 17-18-ban elhangzott szavait, hiszen nem töltötte be azt. Csak olyan alapon állíthatja Jézus a fenti szavait, ha Ő, amikor megtestesült, tényleg mindent átadott.

A képre kattintva, olvashatod a Bibliát/Evangéliumot!

Valóban nem szerepel az Evangéliumokban minden, amit Jézus tett, vagy beszélt, de azok hiánya cseppet sem befolyásolja tanításának értékét, teljességét. Ugyanis, ha elolvassuk a manapság terjedő több kötetes, teljes Nagy Evangéliumoknak nevezett írásokat, és optimális esetben, hitelesnek tekintjük a bennük szereplő, számunkra eddig nem ismert leírásokat, akkor azok kielemzésével ugyanarra az értelmezésre, következtetésre kell jutnunk, mint egy más, a hivatalos Evangéliumban szereplő, a témával foglalkozó történettel kapcsolatban. Lehet, hogy a szituáció és a környezet más, de mondanivalójának ugyanazt az eredményt kell kihoznia!

„Bizony szinte káromlásnak hangzik, amikor olyasmit gondol valaki, hogy bármi lényegeset is kihagyhattak volna az Én tanításomból azok, akikre azt rábíztam! A jelenleg közkézen forgó evangéliumaim mindent, de igazán mindent tartalmaznak abból, ami boldogságotok biztosításához szükséges. Sem munka nélkül, sem érdekes rendkívüliségek által nem lesztek gazdagabbak. Csak és kizárólag komoly szellemi munkával és józan eszetek által megismerhető evangéliumaim alapján!” (Hang 11/924/8)


Tehát, az állítólagos teljes vagy Nagy Evangéliumoknak nevezett írások sem adhatnak nekünk olyan új tanításokat, amelyek a hivatalos Evangéliumokban nincsenek benne. Bárminemű hiányosság az Evangéliumokban, lehetetlenné tenné számunkra a jézusi emberré válást, és jézusi úton járást.

Csak a maga szintjén tökéletes Isten várhatja el szellemi teremtményeitől, hogy a maguk szintjén tökéletesek legyenek, és csakis akkor, ha mindent átadott, ami ehhez szükséges. Ezt viszont Jézus megtette, hiszen az Atyához szóló imájában ki is jelenti: "Átadtam nekik tanításodat."  (János: 17: 14) Más szóval mindent. Tehát, semmi szükség Új Evangéliumra és Új Bibliára!

Sajnos a zűrzavart tovább fokozza, hogy ma már nemcsak Új Biblia és Új Evangélium létezik, hanem újabb és újabb Krisztusok, Megváltók jelennek meg világszerte, magukat istennek, Jézusnak, Isten Fiának, Teremtőnek, Báránynak szólítva. Zavaros, fennkölt, öndicsérő, és olykor a szeretet nevében fenyegetőző isteni igéik pedig nemcsak a keresgélőt, de még azt is, aki esetleg úgy gondolja, hogy már elég jól ismeri Isten tanítását; képesek úgy megfélemlíteni, elbizonytalanítani, hogy azt sem meri elutasítani, amit máskülönben a józan eszével; az Isten szeretetével, irgalmával ellentétesnek tart, és az elkárhozástól rettegve behódol az erőszaknak.

Napjainkban már annyi önjelölt Krisztus, Megváltó él a világon mindenfelé, hogy teljesen érthetetlen számomra, hogy hol van már az Égi Jeruzsálem? Lehet, hogy erre már az Isten sem tudja a választ? Jézus felhívja övéinek figyelmét a következőkre:

 

„Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek.” (Mt. 24, 5)


Ma olyan időket élünk, hogy szinte naponta születnek új Krisztusok, Megváltók, akik azt állítják, hogy bennük Jézus vagy az Atya öltött újra testet, és ebbe az általuk végbemenő „megváltói műbe” nem átallanak Szűz Máriát, Jézus anyját is belekeverni. Noha, majdnem minden harmadik-negyedik szavuk a szeretet, mégis mindig kihangsúlyozzák, hogy aki nem követi őket feltétlen engedelmességgel, az a pokol martalékává válik, amitől „természetesen, szeretnének bennünket megóvni”.

Jézus valóban beszélt az Utolsó Időkben történő újra eljöveteléről, de minden logikusan gondolkodó ember számára világosnak kell lennie, hogy ez nem lehetséges azon a módon, ahogyan az állítólagos Krisztusok és Megváltók szeretnék beállítani. Amikor Jézus újra eljön, nem azért jön, hogy újra elmondja ugyanazt, amit már kétezer évvel ezelőtt elmondott. Ő már megtette azt, amit emberként megtehetett.

A kinyilatkoztatásaiban, amelyek nem szűntek meg, és mindaddig folytatódni fognak, amíg erre szükség van, erről is beszél. Az már más lapra tartozik, hogy a választott próféták és apostolok mennyire itatódtak át Isten szellemével, szűrőjük, amelyen az Isteni Igét veszik és továbbítják az emberek felé, milyen mértékben tisztult meg az idők folyamán. Sajnos, még a választott közvetítők tudatán keresztül is gyakran fordítódnak át az üzenetek és információk olyan módon, hogy azok nemcsak az Evangéliumokkal, de az általuk leírtakkal is ellentétbe kerülnek.

Tehát, mint a Bibliában, ezekben a tanításokban is megtalálható mindennek az ellenkezője. Ennek oka nagymértékben az Evangéliumok helytelen értelmezése, amely az évek során az illető tudatába beleivódott. Hiszen így tanulta, feltétel nélkül elfogadta, és nem gondolta át, hogy a teológiai értelmezés, amelyre oktatták, logikailag megállja-e a helyét, vagy sem.

Gyakori eset az is, amikor a ferdítések nem téves felfogás következményei, hanem tudatos félrevezetések. Ezek különösen veszélyesek, mert nem nyíltan hazudnak, és tévesztenek meg, hanem rosszindulatú tévtanaikat nagyon rafinált módon, az Evangéliumok igazságai közé rejtik. Elég, ha csak egy-egy szót csempésznek bele, máris kiválóan alkalmas rá, hogy megtévessze a gyanútlan embert. A megtévesztő szellemek részéről nagyon hatásos trükk az, amikor Isten, Atya, Jézus, Mária/Szűz Mária, Péter vagy más apostol, illetve ismert szent vagy tanító nevén jelentkeznek be. Szó se róla; Jézus, Mária, és a többiek ma is tanítják az embereket, de nevüket előszeretettel használják a szemtelen szellemek is, hogy tőrbe csalják a hiszékenyeket. A szemtelen szellemek ugyanis, nagyon jól tudják, hogy ezek a jól csengő nevek alkalmasak arra, hogy az emberek éberségét elaltassák, és beetessék őket mindenféle tisztátalan gondolattal; hiszen, ha Jézus, vagy az Atya mondja, akkor bizonyára úgyis van. Főleg e megtévesztők hangsúlyozzák az Új Biblia és Új Evangélium szükségességét, és ennek érdekében még a pokollal való fenyegetőzéstől sem riadnak vissza, „irántunk való szeretetből”.

Ezért nagyon fontos, hogy az Evangéliumok Jézusának tanítását helyesen értelmezzük, hiszen csak ennek alapján tudunk különbséget tenni igaz, tévedés és tudatos megtévesztés között. Minden tanítás mércéje a négy Evangélium kell, hogy legyen, mert egyedül ezek tartalmazzák tisztán Jézus tanítását! Már csak azért is, mert ezt a tanítást maga az Isten adta át az embereknek személyesen, aki Jézusban emberi természetet vett fel. Tehát, nem az Isten által kiválasztott ember közreműködésével tette meg, hanem Ő maga jött el, és redukálta le magát az emberiség szintjére, hogy elmondhassa, és elénk élhesse azt, ami (aki) az Ő lényege. Ezt nem tehette meg egyetlen szellemi teremtményén keresztül sem, mert még a legtökéletesebb szellemiségű ember sem lett volna képes hitelesen bemutatni Istent, és azt az Embert, akit Isten az örök életre teremtett. Erre csak maga az Isten képes. Ezért jött el, és öltött testet Jézusban. Nála tökéletesebben senki nem adhatta át az emberiségnek Isten Igéjét.

Hiába a sok médium, a sok tanító, bennük sohasem tud Isten olyan tisztán megszólalni, mint Jézusban. Az emberek nem ismerik Isten világát, csak abban a közegben tudnak értelemszerűen bármit közvetíteni, amelyben léteznek, és amit képesek átlátni. Ez pedig roppant parányi része az egésznek. A többit fel sem bírnák fogni. Jézusnak nagyon komoly gondot okozott, hogy hogyan mutassa be a Mennyországot úgy, hogy az emberek megértsék. Ennek ábrázolása igazából még neki sem sikerült, hiszen az anyagvilágban a mai napig sincsenek olyan tiszta fogalmak, amelyekkel a Mennyek Országának valóságát Isten híven tudná érzékeltetni az emberek számára. Csak hasonlatokkal tehette meg ezt, amelyek pusztán halovány képei lehetnek Isten csodálatos országának. Akkor, hogyan mutathatta volna be Isten a Mennyországot egy médiumon keresztül, akinek a tudata, még ha nagyon tiszta is, igencsak korlátozott, és még megközelítőleg sem lehetnek hiteles képei az igazi Mennyországról?

 

Bármennyire is tisztán szólal meg Isten egy médiumon keresztül, az sohasem lehet egyenértékű azzal, mintha maga Jézus jön az emberek közé és mondja el Isten tanítását. Éppen az okozta az ember bukását, hogy okosabb akart lenni Annál, akinek egyáltalán a létezését köszönheti. Olyan kérdésen bukott el, amire természetes módon tudta a választ, és sajnos, úgy látszik, hogy az óta sem tanult semmit a leckéből, mert most is azon mesterkedik, hogy okosabb legyen Teremtőjénél, és törvényeit kijátszva létrehozhassa a maga kis látszatmennyországát, ami valójában inkább pokol.

Egyetlen tanítás sem bírálhatja felül azt az Evangéliumot, amit Jézus személyesen hozott el! Ez sohasem történhet meg! Istenben nincs változás, ezért Örömhíre is örök érvényű. Ha valaki ezt felül akarja írni, akkor ez semmiképpen nem jöhet Istentől, hiába szerepel tanításában, akár ezerszer is, bármelyik isteni személy vagy szent neve.

Szerencsére mindig akadtak olyan fejlett szellemiségek a földön, akiket Jézus fel tudott használni arra, hogy az Evangéliumokban elmondott és bemutatott isteni tanítást a lehető legtisztábban bontsa ki az emberek számára. Kétezer év az örökkévalóság szemszögéből nézve olyan apró intervallum, hogy talán észre sem vennénk, de itt a földön, az anyag világában igen hosszú időnek számít. Ezért Jézus joggal várhatja el az embertől, hogy szellemileg már jóval magasabb szinten legyen, mint egykori tanítványai, akik vajmi keveset értettek meg tanításából.

Ez a nagy szellemi fejlettség azonban nem azt jelenti, hogy Isten a fejlettebb emberiségnek a szellemiségének megfelelő Új Evangéliumot, illetve Új Bibliát adjon, hanem, hogy az emberek az Evangéliumokban jelenlevő tanításokat, végre a valóságnak megfelelően értelmezzék és valósítsák meg! Magyarul, az emberiség elég érett már ahhoz, hogy úgy értelmezze Isten Igéjét, ahogyan Isten érti azt. Ebben igen aktív segítséget nyújt Jézus ma is a folyamatos tanításai által.

Az ilyen, valóban hiteles tanítások tehát nem Új Evangéliumok és Új Bibliák, hanem a kétezer évvel ezelőtt Jézus által elhozott Ige értelmezései, magyarázatai a mai ember számára. Ezekben a tanításokban, a médiumon keresztül egyaránt megszólalhat Jézus, az Atya, Mária, Péter vagy bármelyik apostol és szent, azonban változatlanul csak azt fogadhatjuk el belőlük, ami szinkronban van az Evangéliumok Jézusának tanításával, hiszen, mindig számításba kell vennünk a médium képességének korlátait is!

Ha valakinél egy szellem valamelyik isteni személy vagy apostol nevén mutatkozik be, és arról beszél, hogy Új  Evangéliumot és Új Bibliát hozott, mert csak ez mentheti meg az emberiséget a teljes kárhozattól, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az illető a megtévesztés játékszerévé vált. Most tekintsünk el attól, hogy vannak, akik a másik oldal szolgálatában állnak, és tudatosan tévesztik meg embertársaikat! Ahogy Isten felkészíti leendő prófétáit, médiumait a küldetésükre, a másik oldal is becserkészi, előkészíti leendő áldozatait, és elhiteti velük, hogy azzal, amit tesznek, Istent szolgálják.

Sokkal rafináltabb annál, semhogy nyíltan hazudjon nekik, ehelyett burkoltan az igazságba csempészi hazugságait, hogy minél nehezebben lehessen rájönni, így mire lebukik, már lehet, hogy sok ezer, vagy sok millió embert megfertőzött vele.

Ennek kiküszöbölésére, és az Evangéliumok helyes megismerésére mi is óriási lehetőséget kaptunk a Hangkönyvek által. De mi is tulajdonképpen az a 43 Hangkönyv és egyetlen Tanítványi füzet, amire hivatkozunk? Profánul azt is mondhatnám erre, hogy kérdések és válaszok gyűjteménye. Ez önmagában nem jelent semmi különlegeset, hiszen ilyen könyvet bárki írhat bármilyen témában. Egyedisége ezeknek a könyveknek abban nyilvánul meg, hogy az emberek Istentől, Jézustól várnak választ az őket érintő problémáikra. Ezekben a könyvekben Jézus, Mária, és egykori hozzátartozók válaszolnak a kérdezőnek a médiumon keresztül.

Kattints a képre a Hangkönyvek letöltéséhez!

Elméletileg lehetnének Evangéliumok is, csakhogy Jézus válaszaiban mindig a kétezer évvel ezelőtt általa hozott Evangéliumra utal vissza:
 

„Az a megtért ember tehát, aki Tőlem akarja megtanulni, hogy hogyan legyen boldog, aki engedi, hogy Én tanítsam őt! Aki vállalkozik erre, az feltétlenül beszerzi magának az Újszövetségi Szentírást, és komolyan kezd foglalkozni a benne található négy evangéliummal.”  (Hang 22/2216/1)


Ha  létezhetnének Új Evangéliumok, akkor azoknak mindenképpen a régiek helyébe kellene lépniük, vagyis a régiek megszűnését, érvénytelenítését kellene jelenteniük. Senki nem hivatkozik olyan tézisekre, saját igazának alátámasztásához, amelyek ellentétben állnak vele, és amelyekkel éppen az a célja, hogy eltörölje őket. Így van ez az Evangéliumokkal is. Az új csak ellentéte lehet a réginek, az eredeti evangéliumot pedig értelmetlen, és megtévesztő lenne újként bemutatni. Ilyet Isten nem cselekszik; hiszen önmaga tökéletességével kerülne ellentétbe, ha Evangéliumában bármiféle változás következhetne be.
 

Én, Jézus, mindent átadtam nektek, amit az Atyámtól közvetlenül kaptam. Kétezer évvel ezelőtt még lett volna sok mondanivalóm ugyan, amelyet csak magjában adtam át, de ezek kifejtett tartalmát akkor még  nem  tudtátok volna  elviselni. Csak olyan tanítást fogadjatok el, amely legalább magjában megtalálható az evangéliumaimban. Szó sem lehet új evangéliumról! Szó sem lehet arról, hogy bárminek is az ellenkezőjét mondanám ma annak, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam! (Hang 29/3025/2)


Ha figyelmesen tanulmányozzuk a Hangkönyveket, akkor már ennek alapján is könnyen kizárhatjuk, hogy azok egy új korszak Evangéliumai lennének. Sokkal inkább az egyetlen létező és örök érvényű Evangélium legújabb és legtisztább értelmezései, magyarázatai, alkalmazási útmutatói a mai ember számára, a mindennapi életre vonatkoztatva. A Hangkönyvek abban segítenek, hogy minél tökéletesebben megismerjük, megértsük Jézus tanítását, megtanuljunk úgy gondolkodni, ahogy az Isten gondolkodik, miáltal gondolatainkban, szavainkban és tetteinkben is Jézusivá válunk.

A Hangkönyvek keletkezésének körülményeiben is rá lehet mutatni, hogy azok se nem új, se nem régi Evangéliumok. Nem úgy történt, hogy Jézus gondolt egyet, és egy szép napsütéses napon megszólalt Dombi Feri bácsiban, hanem először is kellett hozzá egy másik géniusz, Bulányi Gyurka bácsi, aki szavanként elemezte ki az Evangéliumokat, és dolgozta fel aztán a KIO-ban, azaz „Keressétek az Isten Országát” című könyvében. Feri bácsi nem csupán áttanulmányozta a KIO-t, hanem segítségével formálni tudta látásmódját, gondolkodását, és így egyre világosabbá vált számára Jézus eljövetelének és tanításának lényege.

Hosszú időnek kellett eltelnie, hogy Jézus az elképzelhető legtisztábban szólalhasson meg benne, de a KIO nélkül a Hangkönyvek sem születhettek volna meg. A KIO-nak ugyanis, nagyon fontos  szerepe volt abban, hogy az Evangéliumok tanítása a Hangkönyvekben minél tisztultabban, mindenki számára érthetően jelenhessen meg, és annak lényegét, valós mondanivalóját, ne csak bárki könnyedén megértse, hanem gyümölcseit egyaránt képes legyen saját, és mások lelki fejlődésének javára fordítani. Éppen ezért a Hangkönyveknek nem a KIO-ra kell visszamutatniuk, hanem az Evangéliumok tanításával kell szinkronban lenniük, mint ahogy a KIO-nak is.

Nagyon veszélyes tendenciához vezetne, ha valaki megpróbálná a Hangkönyveket az Evangéliumok szintjére, vagy föléje emelni. A Hangkönyvek a jézusi módon való gondolkodás megteremtésében segítenek bennünket. Gondolkozni tanítanak meg, hogy az Evangéliumok tanításait helyesen értelmezzük, és szeretettel telve tudjuk alkalmazni! Semmit nem érnek azonban akkor, ha egy lezárt dogmának tekintjük őket, amit elég csak bemagolni, és azt hisszük, hogy ezzel már mindent tudunk. Ha nem arra használjuk ezt az eszközt, amire való, akkor a leglényegesebb szellemi fejlődéstől fosztjuk meg magunkat, és úgy járunk, mint azok a felekezetek, amelyek szinte kívülről ismerik az egész Bibliát, de Jézus tanításának lényegéről valójában fogalmuk sincs.

Nem hiszem, hogy túl meggyőző érvelés lenne mások előtt, ha azzal válaszolnánk kérdéseikre, felvetéseikre, hogy azért igaz, amit mondunk, mert a Hang ezt mondja, meg a Hang azt mondja. Önmagában az sem túlságosan erős érv, hogy a Hang által Jézus szól az emberekhez, hiszen szinte minden speciális hit hívei szerint a Biblia az elsőtől az utolsó betűig, Isten szava. Gyakorlatilag ugyanazt hoznánk fel mi is jogalapnak saját igazunk alátámasztására, mint akármelyik más vallás híve az övére.

Ha valaki mégis megkérdezi tőlünk, hogy mitől hitelesek a Hangkönyvek, akkor a legnyilvánvalóbb válaszunk  az lehet: attól, hogy szinkronban vannak az Evangéliumokkal. Jézus így beszél erről:

 

„A HANG addig az Én hangom, míg szinkronban van az evangéliumokban megfogalmazottakkal.” (Hang 2/107)


Illetve egy másik válasz szintén ezzel kapcsolatban:

„A HANG hitelességét is az adja meg, hogy szinkronban van az evangéliumokban föllelhető tanításommal.” (Hang 3/188)


Ennélfogva a Hangkönyvek egyáltalán nem Új Evangéliumok, nem sorolhatóak azzal egy sorba, és soha nem is vehetik át annak helyét! Nekünk a Hangkönyvek hitelességét kell az Evangéliumokkal igazolnunk, és nem fordítva! Bárki, aki a Hangot az Evangéliumok rangjára emeli, kioltja vele az Újszövetség Evangéliumának lényegét, amelynek éppen az lenne a szerepe, hogy, mint egyetlen tiszta Isteni Ige, az erkölcsi, szellemi emberré válás hiteles mércéje legyen! Nem hitelesítheti, nem támaszthatja alá az egyik Evangélium a másikat, mert ez képtelenség! Nem létezhet egymás mellett két Evangélium, mert ez egyszerűen lehetetlen!

Amikor Jézus arról beszél, hogy jóval több evangélium van, mint amennyi a Bibliában szerepel, akkor nyilván nem arról van szó, hogy ennyiféle Isteni Ige létezik, hanem, hogy azt az Örömhírt, amit elhozott az embereknek, többen is leírták, de ez attól még ugyanaz az Evangélium. A Hang esetében azonban erről szó sincs. A Hang addig van szinkronban az Evangéliumok tanításával, míg azzal alátámasztható, és nem akarja azt felülírni. Amennyiben ez bekövetkezne, és a Hang az Evangélium szerepét akarná betölteni, abban a pillanatban vallássá degradálódna, amivel nagyon komolyan ártanánk magunknak, és annak az ügynek, amit képviselni szeretnénk!

Egyetlen Evangélium létezik, az, amit a Názáreti Jézus kétezer évvel ezelőtt az Atyától elhozott nekünk, és emberként követendő példaként elénk élt. Minden más hamis.

 

Kategória: Cikkeim | Hozzáadta:: Csabi (2015 Szeptember 15)
Megtekintések száma: 380 | Címkék (kulcsszavak): Dombi Ferenc, Kio, Bulányi György, Krisztus, Létezhetnek-e Istentől jövő új evan, Hangkönyv, Új Biblia, Új Evangélium, médium | Helyezés: 0.0/0
Összes hozzászólás: 0
Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]