Üdvözöllek Vendég!
Szombat, 2024/Június/22, 12:55:44
Főoldal | Regisztráció | Belépés | RSS

Honlap-menü

Statisztika


Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Belépés

Keresés

Barátaink:

Jézus az üdvözülésről

JÉZUS SZÜLETÉSE ELŐTTI ÜDVÖZÜLÉSRŐL

 

Lehetett-e Jézus földi születése előtt üdvözülni?

HANG: "Drága Gyermekeim!

    Földi küldetésem előtt is volt a Mennyországnak olyan szférája, amely nyitva állt az Engem, Jézust nem ismerők, de az emberi természetbe írt törvényt követők számára.

    Ez a törvény örök a közösségben élő, a jóra gondolkodva törekvő emberek előtt. S így hangzik: Amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak, amit akarsz magadnak, azt kínáld fel másnak is.

    E törvény léte két forrásból táplálkozik. Az egyik a józan emberi értelem, a másik a lelkiismeret szava. Ez utóbbi mindig Isten hangja az emberben.

    Aki Előttem, Jézus előtt, e törvény szellemében élt, annak lehetősége volt a Mennyország egy boldog szférájába bekerülni. Ezt jelöltem evangéliumaimban az "Ábrahám kebelére" való kerülés kifejezéssel. De tudnotok kell, hogy Engem, Jézust, nem ismerve nem lehetett olyan boldogságra jutni a Földön, mint Hozzám térve, Engem követve.

    "Ábrahám kebele", mint a vigasztalás helye, nem volt végcél azok számára, akik oda kerültek. Mert a Földön és a másvilágon egyaránt a Velem, Jézussal való örök élet ismert végcélként minden boldogságot kereső szellemi lény előtt.

Távozni készültem a Földről, amikor ezt mondtam tanítványaimnak: "Az én Atyám házában sok tartózkodóhely van (János14;2)".

    De azt is mondtam, hogy elmenve helyet készítek nektek. Ezzel utaltam a boldogságnak egy olyan magasabb szférájára, amely addig nem létezett a Földön lakó emberek számára.

    Bizonyára utaztatok már el szabadságra azért, hogy megpihenjetek. Valószínűleg aludtatok már szállodában is. Ha nem, akkor is el tudjátok képzelni, hogy nagy különbség van a két-három-négy és öt csillagos szállodák szolgáltatásai és kényelmi fokozata között.

     De bizonyára nem voltatok még a világ legelegánsabb szállodájában megtalálható királyi luxus lakosztályban azzal a biztos tudattal, hogy mint a király gyermekeit, az teljes jogon megillet benneteket.

    Én, Jézus vagyok az, aki elkészítettem enyéim számára a Mennyországban királyi lakhelyüket, amelyet nem kell már többé elhagyniuk!

    Aki Előttem élt, és került a Mennyország egyik tartózkodó helyére, az kapott ugyan vigasztalást, mint a példabeszédemben szereplő szegény Lázár (Lukács 16;25), de a fejlődés, vagyis a szeretetben való növekedés nem állhat meg a teremtmények számára sem az égben, sem a Földön! Mert végső soron Isten minden szellemi teremtménye törekvésének arra az egy célra kell irányulnia, hogy egyre jobban kiteljesedjék a szeretetben.

    Bizony mondom nektek, újra kell születnetek addig, amíg újjá nem születtetek Bennem, Jézusban!

    A lélek sok későbbi szenvedését kerülték el azok, akik földi életem során tanítványaim lettek. Mondtam is nekik, hogy boldog az a szem, amely láthat Engem, mert sok próféta és király akart Velem egy időben a Földre születni, hogy lásson és halljon Engem! (Lukács 10;23-24.)

    Atyám úgy látta jónak bölcsességében, hogy földi halálom után ad számukra lehetőséget az Engem, Jézust, Útként vállalni akaróknak szeretetük bemutatására.

    Csak az, aki hisz Bennem, annak nem kell már újra megszületnie, mert örök életét Bennem és Nálam átvette. De aki nem követ Engem, az nem fog életet látni, s mivel nem ismert meg Engem, Jézust, ezért tudatlanságában Istenre fog haragudni, mert azt fogja hinni, hogy Isten az, aki haragszik rá! (János 3;36).

    A Törvényt Mózesen át kaptátok, de az újjászületés kegyelme és Isten igazsága - hogy szeretni kell - Rajtam, Krisztus Jézuson  át támad  számotokra. (János 1;17.)

    A lényeg ma már az, hogy aki azért nem szereti Istent egész szívével, egész lelkével és egész gondolkodásával, mert tudatosan elutasít Engem, Jézust, - az nem fogja értelmét látni annak sem, hogy úgy szeresse felebarátját, mint önmagát.

    Ez azért igaz, mert aki nem nyitott a jó meglátására és befogadására, az zárt lesz a  jónak továbbadására is. És szóba sem fog állni azzal a gondolattal, hogy van olyan jó, amely mindenki számára nyitva áll, s azzal, hogy e jó továbbadásában neki is közre kell működnie.

    Ha tehát Én, Jézus, el tudom érni azt - márpedig el tudom érni -, hogy minden embert, aki a Földön él, személyesen megszólítsak, akkor annak, aki e hívást követően Engem elutasít, semmilyen lehetősége sem marad arra, hogy a Mennyországba kerüljön. Ebből következik, hogy Nálam nélkül, boldogságotok érdekében semmit nem tehettek!

    Aki nem vállal Engem, azt nem tudom Én sem vállalni és angyalaim sem! Ahol pedig sem Én, sem angyalaim nem vagyunk jelen állapotszerűen, ott Mennyország sem lehet!

    Én, Jézus, leleplező körülmény vagyok minden ember számára! Az voltam földi életem során, és az vagyok kétezer év óta ma is!

    Mikor a főpapok és a Nagytanács előtt álltam, azt mondtam nekik, hogy majd látni fognak Engem, amint a Hatalom jobbján ülök, de látni fognak az ég felhőivel is eljönni.

    Kijelentésem első része a halálukat követő Velem való találkozásukra vonatkozott, kijelentésem második része pedig arra, hogy nekik is lesz lehetőségük e kor célba érkezéséig megszületniük azért, hogy ismételten választhassanak az Általam való újjászületés és az Engem megtagadás között.

    Mert mindenki, aki a földi élet siralomvölgyében próbál boldog lenni, meg fogja hallani szavamat, és döntésre fog kényszerülni, hogy Velem vagy Ellenem kíván-e élni?! (János 5;29.)

    E világkorszak minden Földön élt emberének többször is megadtam és megadom még ma is a lehetőséget, hogy Velem találkozva meglássák és önmaguk leplezhessék le azt, hogy mi is van a szívükben. Jóra vagy rosszra irányulnak-e törekvéseik?

    Földi küldetésem óta már csak egy útja van boldoggá levéseteknek. Az, ha befogadtok szívetekbe. Mert Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG és az ÉLET! Mert senki sem mehet a Mennyországba, csak Énáltalam!

    Bár Izrael elveszett juhaihoz jöttem, de tudtam, hogy Atyám, aki a ti Atyátok is, fog időt adni arra, hogy tanításom az egész lakott Földön ismertté legyen.

    Mostani korotok hatalmas leleplező erővel bír! Sohasem voltak még ennyire hasznosak számotokra a körülmények! Ha e korszak célba érkezéséig nem Engem, Jézust, akar követni valaki, az csak azért lesz így, mert nem is akar Engem követni!

    Földi életem során beszéltem tanítványaimnak bizonyos nehézségekről, melyek a Föld lakóira jönnek újra-eljövetelem előtt. Meg fogjátok látni, hogy leleplező és megtérésre utat kínáló kegyelmek lesznek ezek mindannyitok számára. A rátok jövő nehézségek a szívetek szándékát nyilvánvalóvá fogják tenni - ég és Föld előtt!

    Az a két lator, akik Mellettem a keresztre szögezve a halált várták, soha nem voltak még olyan közel az Élethez, mint akkor! Mindkettőjük esetében lelepleződött, hogy mi volt a szívükben!

    Ilyen helyzetben fogjátok magatokat érezni ti is eljövetelem előtt, de mindez ti értetek fog történni! Amilyen választási lehetősége volt a két testileg kiszolgáltatott latornak, olyan választási lehetőségetek lesz nektek is akkor. Élet az Isten Bárányával, vagy életnek nem mondható létezés Nélküle?!

    Ti döntötök! Akkor is ti döntöttetek, amikor mennyei fényhazátoknak hátat fordítva saját árnyékotokat követtétek. S ti döntötök most is, hogy árnyékotokat magatok mögött hagyva újra az egyedüli FÉNY felé fordultok-e?!

    Nemcsak az emberi szívek rejtett szándékai, hanem minden világi és egyházi intézmény le fog lepleződni abban az órában. Vallások és hitek, melyekben Én nem vagyok megtalálható, fognak semmivé válni azoknak a körülményeknek a hatására, melyek a Földön lesznek eljövetelem előtt! S mindez azért, hogy az utolsó órában Engem, Jézust, még választhassatok.

    Aki a szívét nem adja át Nekem, az erőtlenül fog leroskadni. A Föld minden lakosára gondoltam, mikor ezt kérdeztem: Vajon, amikor eljövök, találok-e élő hitet az emberekben?

    Mert ti már tudjátok, hogy a Bennem való élő hit egyik fontos forrása az Engem megismerés. Tanuljatok hát Engem, Jézust!

    Nem akartam dörgedelmes lenni, de az üdvösségről kérdeztetek.

Volt tehát a földi küldetésem előtt is hely, ahol a megfáradtakat, az élet terheit hordozókat vigasztalták. De azok, akik ide kerültek, nem kaphatták meg az élet koronáját. Újra meg kellett születniük, míg maguk is vigasztalókká, a FÉNY hordozóivá nem váltak követésem által.

    Minden jó szándékú ember, aki átkerül ebbe a világba, az IGE FÉNYÉBEN maga ítéli meg, hogy tud-e Velem, Jézussal, e FÉNY-ben boldogan élni. Maradéktalanul el tudja-e fogadni szeretetem elé való áradását? Vagy nem adta még át teljesen magát Nekem, de mivel szeretné ezt egyértelműen és minél hamarább megtenni, így földi életet vállal, hogy Engem hitben elfogadva és követve bizonyítsa, hogy ő az Enyém!

    A mindent adás világában csak az fogja jól érezni magát, aki mindenkinek tud jót akarni. Erre csak az képes, aki már a Földön is az Én országom polgárának tudja magát.

    Tamás tanítványomnak, aki megérinthette feltámadásom után sebeimet, azt mondtam: "Mert látsz, hiszel!" Amit viszont utána jelentettem ki, azt mindenkinek mondtam: Boldogok azok, akik bár testi szemeikkel nem látnak Engem, de szívük szemével igen, és hisznek Nekem, Bennem és Általam! A színről színre látás világa csak azoknak lesz boldogság, akik már a Földön is boldogok tudnak lenni Velem!

    Én, Jézus, várlak benneteket! Mindannyitokat! Hiszen e világ azért lett alapítva, hogy mindannyian Hozzám térhessetek!

    Nagyon szeretlek mindannyitokat, mert egyenként ismerlek benneteket! Várlak titeket! Közös lakomaasztalunk immár megterítve áll.

MEGÁLDALAK BENNETEKET, HOGY TISZTASZÍVŰEK LEGYETEK,
HOGY LÁSSATOK ENGEM SZÍVETEK SZEMÉVEL,
HOGY TUDJATOK KITARTANI VÉGIG MELLETTEM!

Lejegyezte: Buholcz Ferenc
 

A levél az első és második kiadásban 27/2787 vagy a harmadik, javított kiadásban 27/2776 (Hangkönyv//levélszám) alatt olvasható.
 

A Hang-könyvek az oldal Hangkönyvek letöltése menüpontjában letölthetőek!