Utolsó Idők Evangéliuma

Honlap-menü
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0

Az idők jelei

Mert a vég feltartóztathatatlanul be fog következni. Ám az embernek adatik meg a lehetőség abban dönteni, hová, melyik oldalra akar állni. Az embereket választásra kell késztetni… nektek minden erőtökkel azon kell lenni, hogy az emberekhez a választás lehetősége eljusson – mint hír. Ezt a hírt kell nektek szétsugározni! Adni. Leadni. Adásban lenni.... Az idő kevés. Rövidesen a hírnek az egész világot kell bejárnia, mindenkinek meg kell kapnia a lehetőséget saját és gyermekei sorsáról – ilyen értelemben – dönteni.”

/Jézus szavai – Molnár Edit: Az Égi Mester válaszol/

Midani Nizár

A végzet bélyege
A cikk folytatása

A fejlett nyugati országokban, ahol az emberek nem szeretnek sem pénzt, sem felesleges okmányokat hordani magukkal, olyan rendszerek kiépítése folyik, melyek lehetővé teszik, hogy egyetlen elektromágneses kártya helyettesítse az állampolgár személyi igazolványát, TB és APEH kártyáját, vezetői engedélyét, egészségügyi adatait, valamint összes pénzét: hitelkártyáit. Egyetlen mikrochippel ellátott kártyában megtalálható mindazon szükséges információ és eszköz, melyre az életben való közlekedése folyamán az embernek szüksége lehet! Ettől az ember sokkal szabadabbnak és „könnyebbnek” érezheti magát, s csak egy dolog nyomaszthatja: ha a kártyát elhagyja. Mert bár illetéktelennek nem könnyű visszaélnie vele, ám mégis kellemetlenséggel és bizonyos költségekkel jár egy másik kártyának az előállítása. Ámde ez is elkerülhető probléma lesz a jövőben, amikor műholdak segítségével – csakúgy, ahogy az Internet hálózatnál – a fizetésekhez már kihelyezett automatákra sem lesz szükség, mert akárcsak a rádiótelefonoknál és a személyi hívóknál, az információ rádióhullámok közvetítésével lesz közvetíthető. Akkortól pedig mindenkor meghatározható lesz a kártya „tartózkodási helye”, s attól fogva elveszíteni sem lehet azt, hacsak meg nem rongálódik.

Ha a fenti rendszer megvalósulna – (s miért ne valósulna meg, hiszen a technológia már megvan hozzá, nyugaton és egyes diktatórikus országokban az anyagi fedezet is; különben is, hatalmas anyagi megtakarítást eredményezne egy ilyen terv, ha életbe lépne) – már csak egy lépés választaná el az emberiséget a nagy áttöréstől: a beépített mikrochiptől! Akkortól már csak egyéni elhatározás kérdése lesz: akarja-e az állampolgár, hogy egy apró, szemmel alig látható kapszulát szúrjanak be a bőre alá, biztosítva ezáltal, hogy soha nem veszik el az ő adathordozója (részesülve emígy abban az előnyben is, hogy – mondjuk – adókedvezményt kaphat), vagy maradna inkább az addigi, kevésbé biztonságos és akkortól kezdve kényelmetlennek mondható kártyás megoldásnál.

Egy „megchippelt” társadalom ugyanis sokkal nagyobb egyéni- és közbiztonságnak, gazdagságnak örvendhet, mint bármely fejlettebb, ám meg nem chippelt nemzet. Mert vizsgáljuk csak meg a megchippelt társadalom előnyeit:

• Lehetetlen lenne lopni, csalni, személyes okiratokat, adatokat hamisítani. Felesleges lenne adóbevallást készíteni, valamint adóellenőrzéseket elvégezni… Ez egy akkora országban, mint Magyarország, csak adó és társadalombiztosítás terén, évi több milliárd forintos állami többletbevételt jelentene.

• A bűncselekmények száma hihetetlenül alacsony lenne, mert mindig megállapíthatóvá válna, az áldozat kiknek a társaságában volt a bűncselekmény elkövetésekor. A belügy és az igazságügy százmilliókat spórolna meg ezáltal.

• Nem kallódhatnának el a háziállatok, a gyerekek. Nem veszhetne el külföldön senki. És a katonai, vagy börtön szökevényeket, illetve az elmenekülő bűnözőket is könnyen meg lehetne találni.• A mindennapi és a hivatalos ügyek intézése (adás-vétel, egészségügyi és egyéb szolgáltatások, stb.) gyorsabban történne, mint valaha.

• Egy esetleges nagy, világméretű gazdasági válság (tőzsdeösszeomlás esetében, illetve amikor a bankban megtakarított pénzek értéktelenné válnak), vagy világkatasztrófa esetén egy anarchia kialakulásának veszélye sokkal kisebb és jóval könnyebben kezelhető.

Talán éppen ez utóbbi teszi szükségessé majd egy olyan törvény megalkotását, mely mindenkit arra kötelez, hogy ilyen chippel éljen. Mert ha történne egy gazdasági csőd és fellépne egy káosz-állapot, a polgárok millióit, esetleg milliárdokat kellene életben tartani úgy, ahogy régebben a bon rendszerrel tették ezt, ám a jövőben igazságosabban és biztonságosabb feltételekkel.

De most azt is vizsgáljuk meg, vajon milyen hátrányok is származhatnak e rendszer bevezetéséből. Aki látta „A hálózat csapdájában” c. filmet (fsz: Sandra Bullock), annak eléggé világos fogalmai lehetnek arról, milyen végzetes következményekkel járhat, ha egy emberre vonatkozó adatállomány kezelése nem megfelelően makulátlan erkölcsiségű emberek kezébe kerül. De ami még ennél is rosszabb lehet: egy diktátor, aki ily módon megszerezhette népe alapvető létfeltételeinek kulcsát, és módjában áll figyelemmel kísérni a lakosság mindenkori tartózkodási helyét. Ha eme diktátor kellő katonai erővel is rendelkezik és a globális gazdasági válság, vagy más katasztrófa miatt a nagy nemzetek legyengülnének, az ilyen ego vágytól fűtött ember világuralomra törhet, s ha azt megszerezte, mindenhatónak képzelheti magát, aki előtt minden térdnek meg kell hajolnia.

*

Az újszövetségi Jelenések Könyve egy bizonyos Antikrisztusról ír, egy vadállatról, aki csatlósain keresztül az ő imádására kényszeríti a Föld népeit. A tengerből fog kilépni és nagy hatalma lesz. Az emberek csodálni fogják erejét és azt a szellemiséget (egy sátáni eszmeiséget), mely mögötte áll. Ez a vadállat elrendeli majd az utolsó napok szentjeinek üldözését. S egy másik, sivatagi vadállat, aki az előbbinek a szolgálatába áll, azt rendeli el, hogy mindenkinek: kicsinek, nagynak, szegénynek, gazdagnak, szabadnak és szolgának jelöljék meg jobb karját és homlokát, hogy senki se adhasson, vehessen, ha nem viseli a vadállat bélyegét!

A prófécia több részéből az tűnik ki, hogy bár a törvény kényszerítő erejével lesznek az emberek megbélyegezve, ám mégis maradnak olyanok, akik Isten jelét viselik, és akik nem veszik fel a sátáni bélyeget. Ők állhatatosak lesznek a szorongattatások idejében, kitartanának Isten parancsai és Krisztusba vetett hitük mellett, s végül, haláluk után kipihenhetik fáradalmaikat az Úrban. Aki pedig imádja a vadállatot és képét, vagy aki viseli jelét homlokán vagy kezén, az inni fog Isten haragjának kelyhéből.

Tán kissé erőltetett feltételezésnek tűnne, ha azt állítanánk, hogy az a bélyeg, melyet hordaniuk kell azoknak, akik nem tagadják meg a vadállatot, ugyanaz a chip, amit befecskendezhetnek az emberek bőre alá. Ám ha megtudnánk, hogy az a chip éppenséggel csakis ama két, a próféciában megjelölt „hely” valamelyikén szúrható be az emberi testbe, az már gondolkodóba ejtene minket. És valóban, ahogyan azt megtudtam egy bizonyos Dr. Charles Sanders tervezőmérnök tanúvallomásából, mely szórólapon jutott el hozzám, ennek így kell lennie.

Dr. Sanders egy computer mikrochip területén dolgozó kutatócsoportnak volt a vezetője. Ez a csoport az egészségügy részéről azzal volt megbízva, hogy dolgozzon ki egy olyan mikrochipet, ami az emberi testbe beépíthető és alkalmazható a mozgássérült betegek megsegítésére. Kutatásuk sikerrel járt, s a mikrochipek azóta különböző változatokban lettek kikísérletezve és – ahogy már tudjuk – ma több formában, többféle célra alkalmazzák őket.

A kísérletek során sok probléma merült fel, például annak megoldása, hogy ne kelljen cserélgetni a chipet működtető elemet. A rizsszemnél is kisebb méretű chipbe több mint 250000 tranzisztor és egyéb aprórészecske volt beépítve, s ezek között volt egy feltölthető piciny lítium elemecske. Ennek az elemnek a folyamatos töltését kellett biztosítani. S erre azt a megoldást találták ki, hogy olyan áramkört kell az elembe beépíteni, mely a testhőmérséklet változásainak hatására alakítja át a hőt elektromos árammá, mely a chip folyamatos feltöltését garantálja.

Sok pénzt adtak ki arra a kísérletezésre, mellyel megállapíthatták, a test melyik részében van a leggyorsabb hőmérsékletváltozás. Mikor a jelentést megkapták, az állt benne:

1.       A homlok hajtőnél lévő részén és
2.       A jobb kézfejen!

Dr. Sanders így folytatja: „A feladat megoldása közben a magam részéről volt egy dolog, ami nagyon nyugtalanított. Ez az elemhez felhasználandó lítium volt. Tudtam, hogy ebben az anyagban olyan veszélyek rejlenek, amelyek később problémákat okozhatnak, ezért szerettem volna más anyagot használni az elemhez, de feletteseim ezt nem hagyták jóvá… Korábban beszéltem egy orvossal, megkérdeztem, hogy mi a véleménye a koncentrált lítium használatáról a mikrochipben. Mi történik, ha a chip tönkremegy és kifolyik belőle a lítium? Ez az orvos egy ateista volt. Azt válaszolta: nagyon fájdalmas sebet, fekélyt okoz. Azután olvastam a Jelenések Könyve 16: 2-ben lévő igéket:

„Elmené ezért az első angyal és kitölté az ő poharát a Földre: és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken van a fenevad bélyege, és akik imádják annak képét.”

Szeretném kiemelni nektek a „fekély” szót. Nézzétek meg, hogy az egyes számban van írva. A baj nem fekélyekben, hanem fekélyben fog jelentkezni. Hiszem, mikor a világra elérkezik majd Isten ítéletének ez a szakasza,az igében leírt események hatására a bőr alatt lévő mikrochipek fel fognak pattanni, a lítium kiömlik és azokon, akik magukra vették az Antikrisztus bélyegét, azokon megjelenik a fájdalmas fekély…

Én egy üzenetet hoztam számotokra, az üzenetet: – hogy a technológia már itt van!

További bizonyságképpen Dr. Sanders a következőket fűzi hozzá mondandójához: „… Amikor ezt olvastam /… az ő jobb kezükre, vagy a homlokaikra bélyeget tegyenek…/ azt mondtam: – Istenem, de jó, hogy én ezt nem tettem! De Isten azt mondta: Nézd meg a „bélyegzés” szó jelentését a görögben. Görögben a bélyegzés (cniragma, fonetikusan írva) szó jelentése annyi, mint: – egy karcolás, jelzés, bélyeg, vagy egy bevágás. Az előbbi szó elvisz minket egy másik görög szóhoz: „charegsz” (fonetikusan írva), aminek jelentése: valami, aminek hegye van, egy hegyes, beszúró, alászúró eszköz. Amit János látott –, mikor Jézus a Jelenések könyvében leírt dolgokat mutatta neki – hiszem, hogy nem volt más, mint egy olyan tű, amit most használnak a mikrochip bőr alá való beszúrásához.”

Dannion Brinkley, akit 1975-ben villámcsapás hatására érte egy klinikai halálélmény, Megmentőm a Fény c. profetikus könyvében azt írja:

„… tanúja voltam, amint egy közel-keleti biológus-mérnök megtalálja a módját, hogy megváltoztassa a DNS-molekulát, és létrehozzon egy biológiai vírust, amelyet majd a számítógépchipek gyártásában használnak fel. Ez a felfedezés nagy előrehaladást tett lehetővé a tudományban és a technológiában. Japán, Kína és a Csendes-óceán több állama is felvirágzott, s hihetetlenül nagy hatalomra tett szert. A folyamat alapján előállított számítógépchipeket gyakorlatilag a technológia minden területén használni lehetett, az autóktól és repülőgépektől elkezdve a porszívókig és a keverőgépekig.

A feltaláló az ezredforduló előtt már a világ egyik leggazdagabb embere, annyira, hogy a világgazdaságot a markában tartja. Azonban a világ mégis becsülte őt, mert az általa feltalált chipek jó irányba terelték a világot.

Ez az ember fokozatosan a saját hatalmának a megszállottja lett. Istennek képzelte magát, s még szorosabb ellenőrzés alá akarta vonni a világot. Ezzel a megerősített kontrollal uralma alá hajtotta a Földet.

Módszere egyedülálló volt. Törvény kötelezett mindenkit a világon, férfit és nőt, hogy a bőre alá egy számítógépchipet ültettessen be. Ez a chip tartalmazta az illető személy minden adatát. Ha egy kormányszerv tudni akart valamit rólad, csak le kellett olvasni egy különleges eszközzel. Így mindent megtudhattak, attól kezdve, hogy hol laksz, hol dolgozol, az orvosi leleteidig, sőt hogy milyen betegségekben szenvedhetsz a jövőben.

Volt egy még sötétebb oldala ennek a chip dolognak. Az ember életének hosszát meg lehetett határozni, úgy, hogy beprogramozzák a chipet egy időpontra, amikor felbomlik, az alapanyagul szolgáló vírusos összetevő megöli az illetőt. Ilyen módon kerülték el azt, hogy az öregedés miatt a kormány költségekbe verje magát. Olyan emberek megsemmisítésére is felhasználták, akik valamilyen krónikus betegségben szenvedtek, akiknek kezelése nagy teher volt az egészségügy számára.

Azok az emberek, akik megtagadták a chip beültetését, számkivetettként bolyongtak. Tilos volt nekik munkát adni, s megtagadták tőlük az állami szolgáltatásokat.

Ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy a fenti jóslat egy olyan prófétától származik, akinek a 117 jóslatot tartalmazó könyvéből 1994-ig (annak megjelenéséig) 95 teljesedett be.

*
Úgy tűnik, az elkövetkező időszak valóban a szétválasztás ideje lesz az emberiség számára. Egyértelműen szétválasztódnak azok, akik felismerték az Antikrisztust és megtagadták a rendszerével való együttműködést azoktól, akik közömbösek Isten iránt, illetve az Antikrisztusban látják az emberiség megváltóját. Akik nemet mondanak az Antikrisztusnak, lesznek azok, akik fizikai létükről, életükről is hajlandók lemondani Urukért való hűségükben, akik pedig az Antikrisztust választják, egyértelműen földi félelmeik és vágyaik szerint cselekszenek. Nem lesz olyan ember, aki a bélyeget viseli is meg nem is! A döntés egyértelmű lesz. A kecskék leválasztódását a juhokról így is el lehet képzelni.

A kérdés már csak az, vajon mit tehetünk mi, akik még időben szeretnénk felkészülni az Antikrisztus fellépésére? Először is meg kellene tanulnunk egy „testként” élni egymás mellett, egy megszentelt testvéri közösségként. Mert ha mégsem a chip lesz majd az Antikrisztus csapdája, akkor is egy dolog biztos: a pénztől – mint az ő leghatékonyabb fegyverétől – mindenképpen függetleníteni kellene magunkat! Azaz még időben, a lehetséges összeomlás előtt kellene megtanulnunk a kevéssel is megelégedni, testvéreinkkel pedig mindig megosztani mindenünket, amink csak van.

S bár Krisztus második eljövetelét nem sok választja el a nagy megpróbáltatások idejétől, azt azonban tudnunk kell, hogy csak az üdvözülhet, aki a hitben mindvégig kitart! A kitartásban pedig nagyot segíthet az is, ha már most megtervezzük, mit kell tennünk ahhoz, hogy számkivetettségünk alatt elviselhető legyen az élet valamennyire, hogy ne kelljen éhezni és fázni…

A Mormon egyháznak tagjai már évek óta készülnek az utolsó nagy fordulóra. Közülük sokan már nem gyűjtögetnek a bankban nyugdíjas korukra, inkább olyan eszközöket, tárgyakat szereznek be, melyeknek hosszú távon is hasznát vehetik. Konzerveket vásárolnak és egyéb olyan élelmiszereket, amiket évekkel később is lehet fogyasztani, amikor esetleg már nem lesz joguk vásárolni. Otthonukban kertészkednek, és olyan kommunákat építenek, melyek az utolsó idők mentsvárai lehetnek számukra és azok számára, akiket felkészületlenül érnek a nagy változások. Sokat tanulhatunk tőlük, s még kérhetjük a Szentlélek sugallatait is, hogy új ötletekkel szolgáljon nekünk, és bizakodó erővel töltsön fel minket.

Az idő közel. S nekünk mielőbb kellene megtanulnunk az evilági elvárásoktól, a világi függőségektől, az anyagi létformától magunkat szabadabbá tenni, s csak Őrá hallgatni és az Ő közelségére vágyni. Addig is, míg a Királyság el nem érkezik, melyben félelemnek és gyötrelemnek többé nem lesz helye, s ahol a népé lesz minden olyan gyönyörűség, amit emberi szem addig nem látott, fül nem hallott, sem szív még nem érezhetett.

Mivel megőrizted állhatatosságra buzdító igémet,
én is megőrizlek a megpróbáltatás órájában,
mely eljön az egész földkerekségre, hogy próbára tegye e Föld lakóit…
A győztest oszloppá teszem Isten templomában, és többé nem távozik onnan.
Ráírom Istenem nevét, és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemet,
mely az égből, Istentől szállt alá, valamint az én új nevemet.
Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!

/Jel. 3: 10,12/

 

Belépés
Keresés
Barátaink:
  • Ingyenes honlap létrehozása
  • uCoz közösségi fórum
  • Ingyenes online játékok
  • Oktatóvideók
  • A legjobb uCoz-os weboldalak

  • SajátCég copyright © 2019
    Ingyenes honlapszerkesztő - uCoz